Fachbereich I

FSR Erziehungswissenschaft

Raum B 405

E-Mail

Facebook
Homepage

Fachschaft Lehramt

FSR Lehramt

Raum B 462
0651/201-2392

E-Mail
Homepage

FSR Philosophie

Raum B463
0651/201-2392

E-Mail
Homepage

 

FSR Psychologie

Raum D30
0651/201-2960

E-Mail
Homepage

Fachbereich II

FSR Klassische Philologie

Raum B9

E-Mail
Homepage

FSR Lingua

(Computerlinguistik & Digital Humanities, Phonetik)

inaktiv

FSR Anglistik

Raum B316

E-Mail
www.fsanglistik.de

FSR Japanologie

Raum B9
0651/201-2154

E-Mail
Homepage

FS Romanistik

Raum B316

E-Mail
Homepage

FSR Sinologie

Raum A345
0651/201-3203

E-Mail
Homepage

FSR Slavistik

Raum DM 122
0651/201-3238

E-Mail
Homepage 

 

FSR MedienwissenschaftE-Mail
Homepage

Fachbereich III

FSR FB III

Raum B9
0651/201-3102

E-Mail

Hompage
Facebook

FSR Kunstgeschichte

Raum A109

E-Mail
Homepage

FSR Klassische Altertumswissenschaften

Raum BZ37d

Email
Homepage

Fachbereich IV

FS Soziologie und Sozialwissenschaften

Raum C526

E-Mail
Homepage

FSR Informatik

Raum H508
0651/201-2829

E-Mail
Homepage

FSR Mathematik

Raum E106
0651/201-3482

E-Mail
Homepage

FSR Wirtschaftsinformatik

Raum H516
0651/201-3106

E-Mail
Homepage

FSR WiSo

Raum C335
0651/201-2637

E-Mail
Homepage

Fachbereich V

FSR Jura

Raum C009
0651/201-2518

E-Mail
Homepage

Fachbereich VI

FSR Fachbereich VI - Geo/Bio 

Raum F74
0651/201-4570

E-Mail
Homepage