Prüfungsausschuss des M.Sc. Data Science

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Regelungen (Prüfungsordung, Modulhandbuch, Zulassung)