Abgeschlossene Projekte

  • MiMoText - Mining and Modeling Text (Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz, Trier Center for Digital Humanities, bis 2023)
  • Smart Harvesting II (DFG-Sachbeihilfe)