moderne tekstn

di o tekste vern transkribirt loytn Yivo-sistem (mit kleynhantike *oysyes *akhuts bay *prat-nemen). a shterndl (*) batseykhnt loshn-koydesh-shtamike verter (azoy vi in der-o kurtser derklerung).

eyntsike mekhabrim

Sholem-Aleykhem

Eliezer Shteynbarg

Yitskhok Bashevis

Avrom Sutskever 

Mendele *moykher-sforim

 Y. L. Perets