Archiv jiddischer Texte

do vern gegebn farsheydene *minim materyaln, vos darfn zayn a hilf baym oryentirn zikh in di gedrukte bikher.

1) moderne transkribirte tekstn 

a) Sholem-Aleykhem

*mayses far yidishe kinder I-1: dos meserl
*mayses far yidishe kinder I-2: oyfn fidl
*mayses far yidishe kinder I-3:  der zeyger
*mayses far yidishe kinder I-4:  Rabtshik
*mayses far yidishe kinder I-5: *Mesushelekh
*mayses far yidishe kinder I-7: dos porfolk 
*mayses far yidishe kinder I-8: Pesele dem *rebns
*mayses far yidishe kinder I-9: Bashefenish
*mayses far yidishe kinder I-10: *tsar-bale-khayim
*mayses far yidishe kinder I-11: blumen
*mayses far yidishe kinder II-1: di fon
*mayses far yidishe kinder II-2: *Khanike-gelt 
*mayses far yidishe kinder II-3: baym kenig *Akhashveyresh
*mayses far yidishe kinder II-9: dos dreydl
*mayses far yidishe kinder II-10: di *erev-peysekhdike emigratsye

an ongeleygter *bris

iber a hitl

zumerdike romanen

az got vil shist a bezem

men iz zikh moykhl

b) Mendele *moykher-sforim

dos vintsh-fingerl

di antdekung fun Volin

c) Y.L. Perets

*sholem-bayis

folkstimlekhe geshikhtn 4:  zibn gute yor

oyb nisht nokh hekher
a *Khanike-lempl

Bontshe Shvayg

der *oytser

*khsidish 4: az me zogt: *meshuge, gleyb!
*khsidish 7: elnt

d) Eliezer Shteynbarg

mayselekh

*mesholim
*mesholim II

e) Yitskhok Bashevis

*mayses fun hintern oyvn 2: der *shoykhet
*mayses fun hintern oyvn 4: Taybele un Hurmiza
*mayses fun hintern oyvn 6: der seans
*mayses fun hintern oyvn 7: di garderob
*mayses fun hintern oyvn 8: Yentl der *yeshive-bokher
*mayses fun hintern oyvn 9: Getsl Malpe
*mayses fun hintern oyvn 11: *Yokhid un *Yekhide
*mayses fun hintern oyvn 14: di putserin
*mayses fun hintern oyvn 16: Hene Fayer

f) Avrom Sutskever

*khurbn-lider
sibir
geheymshtot
griner akvaryum
di *nevue fun shvartsaplen

g) kinderbikher

2) araynkuk-bikher

a) Stutchkoffs "Oytser fun der yidisher shprakh"

3) fun yidistishn brivkestl