Prüfungsausschüsse

Prüfungsausschuss Erziehungswissenschaft (Stellvertretung)
 Prof. Dr. Andreas Schröer
 Büro: B 401
 Tel.: +49 651 201 2379
 Fax.: +49 651 201 3941
 e-mail: schroeeruni-trierde
Sekretariat:Beate Plapper
 Büro: B 401a
 Tel.: +49 651 201 3837
 

e-mail: plapperuni-trierde

Prüfungsausschuss Bildungswissenschaften (Stellvertretung)   
 Prof. Dr. Christoph Schneider
 Büro: B 464
 Tel.: +49 651 201 3791
 e-mail: schneidercuni-trierde
Sekretariat:Anne Balmes
 Büro: B 463
 Tel.: +49 651 201 2393
 e-mail: balmesuni-trierde

Prüfungsausschuss Philosophie
Vorsitz:Prof. Dr. Benedikt Strobel
 Büro: B408
 Tel.: +49 651 201 2342
 Fax: +49 651 201 3922
 e-mail: strobeluni-trierde
Sekretariat:Elfriede Martin
 Büro: B412
 Tel: +49 651 201 2343
 e-mail: martineuni-trierde

Prüfungsausschuss Psychologie
Vorsitz:Prof. Dr. Thomas Ellwart
 Büro: D103
 Tel.: +49 651 201 2051
 e-mail: ellwartuni-trierde
Sekretariat:Antonia Beyer
 Büro: D337
 Tel.: +49 651 201 2945
 e-mail: papsyuni-trierde

Prüfungsausschuss Pflegewissenschaft
Vorsitz:Prof. Dr. Margit Haas
 Büro: WIP 04.08
 Tel.: +49 651 201 4336
 e-mail: haasmuni-trierde
Sekretariat:Sabine Breitbach
 Büro: WIP 24.06
 Tel.: +49 651 201 4335
 e-mail: breitbachuni-trierde