araynkuk-bikher

Nokhem Stutshkov: der oytser fun der yidisher shprakh

a meglekhkayt nokhtsuzukhn in a fuler transkriptsye funem "Oytser" iz do oyf R. Finkels vebzaytl.

a meglekhkayt tsu zukhn mit oysyes un tsu zen di zaytlekh iz do baym Yivo.