men iz zikh *moykhl

tipn vos shtarbn op

geshribn *lekoved *aseyres yemey tshuve (in yor 1911)

a kurtse *hakdome

tsvishn di farsheydene tipn, vos dos yidishe lebn git aroys, gefinen zikh azelkhe, vos haltn baym avekgeyn, vos shtarbn op. moln lebedike mentshn iz a *tayneg; bashraybn di tipn, vos shtarbn op, iz a *mitsve. zey betn zikh: "molt undz, bashraybt undz; lomir nisht fargesn vern funem kumendikn *dor"... azelkhe tipn gib ikh a gants bintl, a serye. eynike fun zey - ot do, tsulib *aseyres yemey tshuve; di iberike - bay andere gelegnhaytn.

א *Noyekh-Volf der *katsev
ב *Azriel der filyer
ג Gonte der *melamed
ד *reb *Moyshe-Velvl *balegole
ה Sane der vaser-firer
ו *Refoel *bal-mashgiekh
ז Getse gubernator
ח Zisl der *yoyred