1. *Noyekh-Volf der *katsev

der tog fun *erev-yonkiper zol zayn dray mol azoy groys vi er iz, volt er oykh geven karg far *Noyekh-Volf dem *katsev, er zol fartik vern mit zayn arbet biz der groyser *erev-yonkiperdiker *Minkhe.
un arbet hot *Noyekh-Volf genug - er darf zikh iberbetn mit a shtot yidn, betn *mekhile bay ale zayne *koynim, vos koyfn bay im fleysh, un bay ale zayne *shkheynim, vos voynen mit im oyf eyn gas, vos shteyen mit im a kleyt nebn a kleyt, un vos zitsn mit im a shtot nebn a shtot in der *katsovisher kloyz.
s'iz nishto in shtot a mentsh, vos *Noyekh-Volf der *katsev zol mit im nisht hobn gehat epes a stitshke. nisht *makhmes *Noyekh-Volf der *katsev iz, *kholile, aza shlekhter mentsh, nor s'iz bay im, vi er aleyn zogt oyf zikh, a podler kharakter - zikh krign mit der velt.
kumt ir tsu im in yatke nokh fleysh, zol er aykh opbodn mit a shefl kalt vaser, er veyst aleyn nisht, far vos.
es kumt arayn a *baleboste.
*reb *Noyekh-Volf, hot ir frish fleysh? entfert ir *Noyekh-Volf:
- vi kumt tsu mir frish? farshtunken fleysh, oyb ir darft, kont ir bay mir krign...
oder:
- *reb *Noyekh-Volf, git mir epes a gutn *kheylek.
- ikh vel aykh gebn same dem *kheylek, velkhn ir fardint...
oder:
- vos git ir es mir far a *neveyle, volt ikh veln visn?
- vi kumt a *neveyle zayn a *meyvn oyf a *neveyle?...
ot azoy grob bageyt zikh *Noyekh-Volf mit zayne *koynetes di *balebostes. fun dinstn *shmuest men nisht. a dinst, az zi darf geyn in yatke arayn, farshelt zi zikh ir gebeyn. zi veyst frier, az fun *Noyekh-Volf dem *katsev vet zi nisht gut opshnaydn: oder er vet ir derlangen mit a leker ibern *ponim fun oybn arop, oder er vet ir optun dem koysh oyfn kop, oder er vet zi gor durkhtraybn:
- gey dir, gey gezunterheyt tsu an andern, faran genug *katsovim on mir.
fun destvegn, eyns tsum andern geher zikh nisht on. *Noyekh-Volf der *katsev iz take a *kaysn, a *meshugener, un dokh vet men tsu keyn andern nisht geyn, vorem *Noyekh-Volf der *katsev iz der erlekhster fun ale *katsovim. ale veysn, az zayn vog iz a vog un zayn vort iz a vort. zogt er aykh, az dos fleysh iz nekhtn gekoylet, darft ir im dos andere mol nisht iberfregn. zogt er aykh tsu a milts, a lung-un-leber oder a fus oyf *shabes - kont ir shlofn ruik. haynt vet er aykh nisht arayngeyn in keyn *gneyveshe shtik mit der dinst un nisht makhn *yad-akhes mit di *katsovim, un deriber grobn oyf im di dinstn, vi vayt zey konen, un di *katsovim voltn im dertrunken in a lefl vaser. vi a beyn in haldz shteyt zey *Noyekh-Volf. a yid an *akshn, shpart er zikh ayn - iz vi an oks far der *shkhite, funem ort nisht tsu rirn.
un aleyn zet er oys oykh vi an oks, vi a vizltir. a hoykher, a breyter, mit a royt *ponim un a por *yodayim. az er nemt hakn fleysh, iz mit aza *retsikhe, glaykh vi der oks oder di *beheyme hot epes *khoyte geven un iz *farmishpet gevorn tsehakt un tseshnitn tsu vern fun zayne hent.
- a yid a *retseyekh! - zogt men oyf im in shtot un me hot far im *moyre.
nor oyb a gants yor est zikh *Noyekh-Volf der *katsev ayn itlekhn in di beyner arayn, iz dos nor biz *tshuve-teg; un kumen on di *tshuve-teg, iz im nisht tsu derkenen. funem ershtn tog *rosh-khoydesh *Elel vert er shoyn an ander mentsh. er vert frum, hot *moyre far got un far an *aveyre un far a beyzn *kholem; hert oyf tsu krign zikh mit di *katsovim; tsu di *balebostes vert er veykh vi puter, tsu di dinstn - gut, khotsh leyg im tsu a *make - gor nisht der *Noyekh-Volf. *afile dos fleysh hakn hakt er on *retsikhe, vi ale mol, nor pavolinke, mit *rakhmim. gor nisht der *Noyekh-Volf.
*erev-yonkiper vert er fartik far fri; farshlosn di yatke, davnen hot er gedavnt mitn ershtn *minyen, tut er on di *yontevdike kapote un geyt fun shtub tsu shtub tsu ale zayne *koynim un *shkheynim, fraynd un bakante, zey iberbetn, zikh *moykhl zayn:
- a gut *yontev! *tomer hob ikh aykh ongerirt mit a krum vort, bet ikh aykh iber, un vintsh aykh a *khsime-toyve.
deroyf entfert men im: "*gam atem, loz got *moykhl zayn". - me bet im zitsn un men iz im *mekhabed mit lekekh.

2. *Azriel der filyer