dos vintsh-fingerl: dos zekste bukh

dos ershte kapitl

di gesheftn *Refoels hobn im getribn keyn Lodz, zen zikh mit zayne *balebatim, di fabrikantn dort, vos zenen geshtanen shmol;
nor *makhmes fil vikhtike zakhn, vos im iz neytik geven optsuarbetn do oyfn ort, un take a bisl oykh tsulib der *mayse mit Hershelen, hot er opgeleygt di *nesie zayne oyf a kurtser tsayt.
atsund veyst shoyn *Refoel, vos hersheles onkhapn zikh on Hodl di meklerin hot azoyns batayt;
atsund farshteyt er shoyn zeyer gut, az di dozike Hodl, oyf velkher men mumlt azoy shtark, hot opgeton a *miese *mayse mit a yidisher tokhter, nebekh, vos men tor es *beshum-oyfn nisht azoy lozn.
er hot deriber ongevendt ale mitlen, gearbet *maysim, di zakh zol zikh dervayzn - vu iz ahingekumen an orem meydl, nebekh, un Hershele, vos zitst dervayl in eynem mit Hodlen far dem *bilbl, vos zi hot oyf im gemakht, zol reyn vi gold aroys fray.
nor mer fun ale zakhn hot im farhaltn do *Khantse.
zint im iz gekumen tsu di oyern di shlekhte lage, in velkher di Lodzer fabrik gefint zikh, un aroyszeendik dem klap in a hipsh bisl gelt, vos Leybtsen shteyt for durkh im tsu khapn, hot er oysgemaydt Leybtses hoyz.
dos harts hot im getsoygn tsu *Khantsen, a fargnign tsu farbreyngen mit ir a bisl di tsayt, ober kumen tsu ir iz im geven shreklekh shver.
staytsh, mit vos far a *ponim vet er kukn Leybtsen in di oygn, un dreyen, oplignern im mit der tsung!
un vi shlekht iz im do, nit visndik vos tsu ton, heybt es im nokh on inveynik tsu manten ot azoy:
"fardorbener mentsh! - ruft zikh in im on dos gevisn - zeen zi vilt zikh dir!
tsulib vos?
tsulib zikh, fun dayn *hanoe vegn, tsulib dayn bagern.
du abi gekhapt a kuk, nokh a mol a kuk, *hanoe gehat fun ir sheynkayt, forst du zikh avek, un got veyst ven du kumst tsurik, nisht tsu barekhenen zi, nebekh, az der *moyekh vet zikh ir do iberkern trakhtndik, vos dayn farshvundn vern plutsling batayt, zi zol es khotsh onheybn tsu visn vos, far vos?...
zi iz zikh geven a *poshet vaybl, farshleyert geveyntlekh vi ale andere Glupsker yidishe tekhter, nisht tsu fil tsu denken, tsu fil ibertsuklaybn;
far ir iz rekht geven altsding, vi di velt firt zikh, azoy iz gut, azoy badarf zayn.
kumst du, sheyner mentsh, tsindst in ir on a helish fayer, gist ir ayn *seykhl tsu farshteyn.
dos frierdike lebn irs mit dem gang fun der velt arum ir hert ir shoyn oyf tsu gefeln, ir velt in gantsn bist du, du, nor du - un plutsem forst du zikh avek, nisht tsu derklern ir frier khotsh farshtelt, far vos du forst, loz zi zikh nisht haltn far a baleydikte, an avekgevorfn;
loz zi khotsh hobn a hofnung, az du vest tsurikkumen, un far fardrus un hartsveytik nisht oysgeyn vi a likht".
bay *Refoeln iz deriber geblibn nisht tsu rirn zikh funem ort, biz er vet ton zayn shuldikayt, reydn mit *Khantsen un derklern ir ofn altsding.
es hot gekost *Refoeln genug gezunt, biz er hot zikh oysgerisn tsu *Khantsen. - kumendik shoyn tsu der tir, iz er geblibn a vayle shteyn tsemisht.
aropgelozt di oygn, glaykh vi er volt do gegangen *ganvenen.
shver vi der toyt iz im geven tsu Leybtsen in hoyz arayntsukumen.
dos eyntsike hofnung zayns iz geven, tomer grod, oyf zayn *mazl, iz Leybtse atsind nishto in der heym.
dos hot im tsugegebn a bisl mut un er iz arayn in shtub mit a farklemt harts.
der ershter vos iz im akegn gekumen - iz geven Leybtse!
- *borekh-hashem, a gast! - zogt Leybtse, klapndik zikh di noz mit a finger un tsushoklendik mitn kop - ay-ay-ay, farfaln tsu vern aza lange tsayt!...
nisht sheyn fun aykh, kh'lebn!...
hob mikh es gornit gerikht, *oser... staytsh, staytsh, ir zolt azoyns ton. ay-ay-ay!
*Refoel brumlt epes on verter, tsu farentfern zikh *kloymersht, un iz tsetrogn.
Leybtse iz oykh epes gor tsetrogn, geyt iber der shtub hin-un-tsurik, tsupt dos berdl, raybt zikh dem shtern un dos *ponim iz im farflamt.
Bentsye, in a khalatl, in a *min klapnmitsl epes oyfn kop, shteyt epes shtark tsedreyt in a vinkl, mit groyse tropns shveys oyf dem *ponim, bleykh vi di vant un dos oyszen zayns in gantsn iz gor vi a moyz, vos men shlept aroys fun zoyermilkh.
in der mit shtub ligt a groyser, ayngepakter, lederner klumek, ongepoysht mit a boykh, nokh nisht gekrempevet mit der shtrik, vos plontet zikh arum im.
a hipshe vayle iz shtil, ale shvaygn, glaykh vi es volt zey opgenumen dos *loshn, nor men zet, az in Leybtsen kokht zikh dos blut.
- azoy, azoy geyt es in der velt! - makht nokh a hipshe tsayt shvaygn Leybtse farmakhte, opshtelndik zikh akegn *Refoeln un onkukndik im sharf - nokh zeyer sheyn, kh'lebn, fun aykh, vos iz zayt khotsh gekumen, iz dos rekht, ha?
tut men es azoy?...
meyle, nu!... vi shteyen es, ha, di - di *asokim?
- be! - beket *Refoel unter der noz, abi oystsudreyen zikh vi es iz, trakhtndik bay zikh: - fe, Leybtse hot shoyn gemuzt onshmekn, er veyst shoyn, *a ponim, mayne *tsores.
- azoy, ha, zogt ir: be? - makht Leybtse, fardreyendik di noz, nisht aroptsunemen keyn oyg fun *Refoeln, trakhtndik bay zikh: he-he!
er veyst shoyn altsding.
zayn "be" heyst, *a ponim, er hot ongeshmekt, vos bay mir in shtub geyt atsind for. nor... ta! - vos kukt es epes azoy, *reb *Refoel, un shvaygt?
- et!... ikh kuk mir oyfn klumekl, kuk ikh mir.
ver klaybt zikh es do bay aykh in veg arayn, *reb Leybtse?
- heyst es ot, ir farshteyt!... *aderabe, azoy iz nokh glaykher az ir farshteyt - entfert Leybtse mit a minele fun a yidn a *pikeyekh, vos shtoyst zikh oyfn vink.
un vendndik zikh bald take tsum eydeml tut er im a zog:
- megst dervayl geyn, *Bentsye, in dayn klayzl arayn dort.
di zakh blaybt *les-ate azoy, vi men hot geredt.
- zol ikh geyn azoy take in khalatl, oder aroysnemen funem klumek di lastikene kapote mayne? - tut *Bentsye a freg.
- *nishkoshe azoy oykh.
vos iz den a khalatl?
dos ershte mol den iz dir ahin, in klayzl, in a khalatl!...
"ova, dos shtekele, farpakt dos shtekele"! - makht tsu zikh aleyn mit a kneytshele *Bentsye, lozndik zikh geyn mit di fiselekh tsu der tir, tut a kush di *mzuze un rukt zikh aroys fun der shtub shtil vi a ketsele.
- ot atsund kenen mir *shmuesn gants ofn - zogt Leybtse, onnemendik zikh baym berdl, un shtshiret oys eyn oygl oyf *Refoeln - tsu vos lomir zikh do narn, keyn *soydes in der velt iz nisht...
di *mayse derfun iz azoy: s'iz, farshteyt ir mikh, a tseshtert lebn!...
aderabe zogt, ir kent dokh im, mayn eydem.
nu vos? a yunger-man a fayner, a tatens a kind, a tsatse.
ikh fun mayn zayt hob im lib, in mayne oygn hot er dem zibetn *kheyn, bin fun im tsufridn.
iz dokh, dakht zikh, gut.
nor vos helft es ober, az zi, dos vaybl, iz a nar!...
ir farshteyt vos?
zi, a triater, kh'lebn!
zi iz nisht tsufri...
Leybtse derredt nisht dos vort un vart, kvetshndik zikh, vi a gevinerin, mit aza mine, az *Refoel zol im dos vort funem moyl aroysnemen.
- nisht tsufridn - khapt *Refoel un redt aroys dos gantse vort, filndik *beshas mayse, vi a shteyn iz im funem hartsn arop, vayl vi es hot zikh aroysgevizn, iz Leybtses tsetrognkayt nisht vegn *gelt-asokim mit im, nor es batayt gor epes andersh.
- o-o-ot!... nisht tsufridn.
nisht lib, zogt zi - zogt Leybtse oysshpayendik dray mol - fe!
ikh derken gor epes nisht fun a tsayt mayn tokhter, azoy geendert hot zi zikh.
zi redt epes azoyns, vos past gornit far undz, far undzer shtand.
hot ir gehert a zog a bisl - faynt a man!
un ver, nokh ver?
a gelekhter, kh'lebn, aza... aza... in gantsn, ikh bet aykh *mekhile, aza... es iz gor epes vi a *kishef, eynems an opgetonene zakh.
ir vilt es *efsher nit laydn, aykh iz *efsher nisht ayngenomen azoyns tsu hern?...
aderabe, zogt, zayt *moykhl, zogt, zogt!
"ot fun vanen di khmare rukt zikh oyf mir on! - trakht bay zikh *Refoel un es bashlogt im a kalter shveys - Leybtse, *a ponim, hot ongeshmekt do dos gantse shpil... mayn arbet, meynt er, iz es, un fodert mikh do oyf, im es tsu derklern.
a *miese *mayse!..."
- aha, ir shvaygt! - makht Leybtse nokh dem, az beyde hobn a vayle geshvign - ayo, ir hot mir nit vos tsu entfern?...
nu, hert-zhe oys mikh.
meyle, zogst du, heyst es, tekhterl - faynt!
nu, sha, hob zikh faynt un bay dir blayb es.
vemes *eysek iz dos, tsu visn dayne *kheftsyes? lib-smib, faynt-smaynt - narishkaytn!...
zakhenishn azoyne, nisht vert di reyd, vos tsvishn man un vayb, ver git es aroys? - sha!...
iz der *kishef ober, tsu aldi *rukhes, epes azoy groys, az neyn!
ikh ken mit im, zogt zi, in eyn shtub nisht zayn.
zitsn, zogt zi, mit a mentshn, vos men hot faynt, iz an *aveyre, breyngt mikh nisht, zogt zi, tsu keyn zind.
ikh bin nisht keyn *beheyme.
a mentsh, zogt zi, bin ikh, a mentsh mit a viln, mit a *deye!...
ir hert a bisl, a zog fun, *mekhile, aza, aza...
bekitser, azoy lang, azoy breyt - biz s'iz gekumen dertsu, men zol nemen dos *balebesl, nebekh, im mit *hakl-bakl, hak un pak, opshikn tsu di eltern zayne aheym. - oy, hob ikh es haynt a tog fun mayne, fun der tokhter un fun der mamen, kalt un varem!...
veyst ir vos - lozt oys Leybtse mit a gebet - far aykh, *reb *Refoel, hot men zikh nisht tsu shemen, ir zayt dokh a heymisher mentsh, undzerer a guter fraynd, ot, kh'kebn, kumt, lomir arayngeyn tsu *Khantsen, s'iz atsund dort bay ir *khoyshekh.
ir vet zi, azoy take vi ir kent, a bisl oysshtrofn, gebn ir tsu farshteyn, az zi iz a *shoyte, a narish vaybl, veyst aleyn nisht, mshteyns-gezogt, vos zi vil.
ayere verter, *nishkoshe, veln virkn.
ir zayt bay ir - dos zog ikh aykh *besod, tsvishn undz - a groyser *khoshev, haynt vet ir dokh *mekayem zayn take a *mitsve oykh - araynleygn zikh in *sholem tsvishn man un vayb, tsunoyffirn a porfolk...
ot, kumt, kh'lebn, kumt.
Leybtse shlept *Refoeln bay der hant un geyt foroys.
Refoel - az okh un vey tsu im, vos zol er, nebekh, ton? - lozt zikh firn, nisht vilndik, iber a langen koridor un shlept zikh im nokh vi a ku a kelbl.
baym efenen di tir in *Khantses *kheyder lozt zikh fun dort hern Yentls *kol, vos shteyt un *taynet halb mit gutn, halb mit beyzn mit der tokhter irer, vos zitst untergeshpart dem kop mit beyde hent bay a tishl in a vinkl.
koym iz Leybtse arayn mit *Refoeln, vert mit a mol ibergehakt der *shmues:
- *nishkoshe, Yentl! eygene mentshn.
reb *Refoel hot epes tsu *shmuesn mit *Khantsen a por verter. - ruft zikh on Leybtse, vinkendik, tsum vayb, vos hot azoy fil geheysn: megst aroysgeyn, zay *moykhl!
Yentl ober vil zikh nisht onshtoysn oyfn vink un shteyt farvundert, makhndik mit di akslen, kukt on dem man mit a krum *ponim, vos hot azoy fil geheysn: host gemegt, kh'lebn, nisht araynkumen, du lekish eyner!
- nu, zitst, zayt-zhe *moykhl, zitst, mir betn - zogt Leybtse, unterrukndik *Refoeln a beynkl punkt akegn *Khantsen.
shtark tsu fridn mit dem oyftu zaynem, rukt er zikh tsu bald tsum vayb, roymt ir ayn epes in oyer - un beyde geyen aroys.
Leybtses fintster *mazl iz bashaymperlekh take shoyn azoy geven, der tokhter tsu helfn in ale ire handlungen funem onheyb on biz itst, punkt akegn zayn vuntsh.
s'*iz *mistome funem himl azoy ongeshribn geven, az er aleyn mit zayne *meshune geng zol onmakhn a fardreyenish bay zikh in shtub, es zol durkh im aleyn aroyskumen dos, punkt farkert vos er vil.
*shlim-mazldiker Leybtse!
gites bay yidn nokh *shlim-mazldike tates azoyne? - s'iz *keday tsu visn...
*Refoel un *Khantse zitsn, onkukndik zikh farvundert akegn etlekhe minut, nisht tsu reydn a vort.
dernokh iz *Refoel tsum ershtn aroys mit a biter shmeykhele:
- ir veyst, *Khanele, tsu vos der tate hot mikh aher gebrakht?
der tate vil, ikh zol "ayern", ir farshteyt, farrikhtn bay aykh dos *mazl un aykh take a bisl oysshtrofn.
- heyst es, dem tates a mentsh?!
nu shtroft-zhe mikh, az ir hot zikh es untergenumen - makht *Khantse, a bisl mit fardros.
- neyn, *Khanele, oysshtrofn badarf men nisht aykh, nor mikh - zogt *Refoel mit a zifts funem hartsn.
- dos heyst ontsuherenish gebn - makht *Khantse, royt verndik vi fayer - az drinen, vos tsvishn mir un maynem, iz ayer shuld, un ziftst atsund deroyf...
- ay, plogt mikh nisht, ikh bet aykh, ay, ir zolt visn mayn harts!...
- nu, vos-zhe volt geven, az ikh zol visn?
volt ikh gehat fargnign fun ayer getrayshaft un ibergebetn aykh far mayne reyd atsund.
*Refoeln hot zikh nisht geleygt di tsung bald take optsuentfern ir, visndik bay zikh, az ven *Khantse zol visn zayn harts, tsulib vos er iz do gekumen, volt zi keyn groys fargnign nisht gehat, un im ibergebetn *avade nisht badarft.
- oder *efsher meynt ir, az ir fardint, men zol aykh oysshtrofn derfar, vos iz zayt aza lange tsayt nisht gekumen tsu undz in shtub arayn, un ir filt ayer shuld? - varft *Khantse arayn vayter a shtekhvertl.
*Refoel iz shtark tsetrogn, er kukt oyf *Khantsen mit libshaft, mit gebet un shvaygt.
- shvaygn heyst geredt - zogt *Khantse, zeyer gerirt fun zayn blik, azoy az trern shteln zikh ir in di oygn, un es rayst ir dos harts, kukndik oyf im - ikh bet aykh, ergert zikh nisht, nemt mir nisht far umgut, vos ikh hob mikh a bisl do gehitst.
vos zol ikh ton?
s'iz bay mir haynt shoyn aza tog.
oy, a tog! oy, shtey ikh es oys!...
- tayere, gute, *Khanele! makht *Refoel oyfshteyendik tsekokht funem beynkl, vil onnemen bay der hant *Khantsen, oysgisn far ir zayn shver biter harts, nisht tsu bamerkn, vi Yentl geyt dervayl arayn gants shtil un makht zikh *kloymersht vi zi zukht epes.
- mame! - tut zikh a khap *Khantse, azoy az *Refoel zol visn ver do iz - vos zukhst du es, mame, epes azoy?
- gornisht, gornisht!
a shpizl iz funem zok nishto.
do zukh ikh, iz nishto.
men badarf geyn a kuk ton bay mir ergets dort - entfert Yentl, arumkukndik zikh un geyt nit vilndik aroys.
Yentls meyn iz gor geven akhtung tsu gebn tsu der tokhter, vos zitst mit a yungn-man on a *shoymer.
vayber filn efters bay zikh in harts beser vi di mener.
frier, az *Khantse hot gevoynt mit dem man, vi der shteyger iz, hot Yentl zikh nisht gemakht deroys, az di tokhter flegt blaybn mit *Refoeln bay zikh in *kheyder.
atsund ober, az *Khantsen kon zikh farglustn zogn, az der man iz ir nisht tsum hartsn, he-he!
trakht zikh Yentl, badarf men zikh tsu dir a bisl tsukukn.
dos harts hot ir epes gezogt, nisht rekht tsu visn vos gezogt.
dos shpizl iz geven nor an oysreyd.
Khantse hot farshtanen der mames meyn, un *Refoel hot oykh gevust, vos dos shpizl irs batayt azoyns.
beyde hobn gehat fil, zeyer fil eyne di andere tsu zogn un beyde hobn ayngezen, az dertsu iz nisht do dos ort un nisht di tsayt atsund.
- ay, *Khanele, hob ikh tsu reydn un tsu reydn! nor...
- oy, *Refoel, hob ikh es tsu dertseyln un tsu dertseyln!
nor... lomir opvartn.
ikh vel shoyn aykh tsu visn gebn.
- gey ikh, heyst es - zogt *Refoel mit a biter shmeykhele - gey ikh dervayl avek dermit, az ikh hob aykh gezogt *muser.
- un dos *muser-zogn hot nisht geholfn! - -
baym aroysgeyn shlogt zikh *Refoel on bay der tir mit Yentlen, vos hot zikh geyogt ontsuzogn der tokhter di gute *bsure, az dos shpizl, geloybt der oybershter, hot zikh gefunen!...

dos tsveyte kapitl

*reb *Osher der mekler iz di letste tsayt mit *Refoeln shtark nisht tsufridn geven.
vi itlekhn iz bakant, blozt *reb *Osher der mekler fun zikh nisht azoy shtark, iz *moykhl oyf *koved un ken aropshlingen yenems a grob vort, nisht tsu baleydikn zikh, *kholile.
im art nisht, az yener halt im far a ligner, vu men badarf - ken er zikh makhn nisht herndik, nisht zeendik, nisht visndik un tut zikh take zayns.
tsu di ale dozike sheyne *mayles iz er oykh nisht foyl oyf a gang.
hundert mol a tog vert im nisht *nimes loyfn tsu yenem mit epes an *eysek, *afile yener varft zikh derfun op mit hent un mit fis.
un far im farshpart di tir, shtupt er zikh arayn durkhn fentster.
azoy arayn oder azoy arayn - alts eyns, abi arayn!
bay der velt heyst es: *reb *Osher iz a *berye, a mentsh mit an ayzernem kharakter - er krikht!
heybt er on epes a zakh - arbet er, krikht, shtupt zikh biz er dergreykht take dos, vos er vil.
fun dest vegn hot *reb *Oshers krikhn mit zayne proyektn tsu *Refoeln di letste tsayt im fort nisht geholfn, zayne verter zenen tsu *Refoeln tsugeshtanen azoy fil vi an arbes tsu der vant, eyn mol hot *Refoel zikh oyf im tsebeyzert, vayzndik im di tir.
mit a geshrey, azoy az *afile aza yidn, nisht keyn *bal-gayve, vi *reb *Osher iz, hot es shtark untergetrogn.
er iz, nebekh, geshvind aroysgelofn oyf der gas, beyz vi a *ruekh, un far andere dort oysgegosn oyf *Refoeln zayn tsorn:
- hot ir gehert, yidishe kinder, a yid zol nisht hobn keyn *bitokhn - men zol zikh nisht lozn spekulirn, makhn gesheftn!
a sheyner *mase-matn, kh'lebn, volt geven, az men zol geven veln nor geyn oyfn ayzernem brik in *mase-matn!...
vi fun der keshene hot "er" mit zayn ayngeshpartkayt mir aroysgenumen a fardinst...
ikh zog aykh, brider, ot fun di oyfgeyurene, fun di *khakronim, iz nisht eyner keyn layt.
dakht zikh, a mentsh - a *soykher, a kepl, a fliendiks, hot gekhapt, dakht zikh, dem stri fun undzere *sokhrim do, gedreyt, gehandlt gants *nishkoshedik - un *lesof hot di *klipe take zikh aroysgevizn - shtey, tprrru!...
nishto bay azoyne keyn gloybn, keyner fun yidishe kinder iz nisht bagleybt: nisht *Gdalye der shnitkremer, nisht Faytl der tselniker, nisht *afile *r' Idl der *khalfn, un got aleyn *afile oykh nit!...
ir farshteyt?
take "*kol boye loy yishuvn" - iz eyner a bisl gekhapt, zol a *ruekh take in zayn taten - keyn *soykher vet shoyn fun im nisht zayn...
a yid hot nisht bay "im" keyn *nemones, a yidns a vort iz gornisht, oystsien, *soyne-yisroel, zol er zikh far im, vet er im nisht gebn oyf borg, saydn klap un tseyl.
a yidns a trate, a veksl heyst bay im a kvitl oyf *oylem-habe - un bay azelkhn iz nor *oylem-haze, *poshet grob, *mezumonim.
oylem-habe iz gornisht.
malokhim nishto, *sheydim un *rukhes, *lehavdl, nor ayngeredte zakhn.
tomer meynt ir, ikh shpas? - bay mayn yidishkayt!
toyznt mol *avade hob ikh geshvoyrn bay mayn *kheylek *oylem-habe, un bay im hot es azoy fil oysgemakht epes azoy vi...
Moskve meg gleybn, Layptsig gleybt oykh a yidn, un az es treft zikh a mol a "*koymemies", nu, *ma-rash?
Moskve kert zikh nokh nisht iber, der daytsh, *nishkoshe, gleybt un borgt vayter.
fe, zog ikh aykh, iz mir der *khakren, fe, fe, yidishe kinder!...
yener fintsterer morgn, vos *reb *Osher iz far groys fardros fun der hoyt geshprungen, iz geven a por teg arum nokh *Refoels bagegenish bay Leybtsen in hoyz.
Refoel iz denstmol gezesn bay zikh tsu hoyz in eyne *tsores, batrakhtndik zayn lage, un s'iz im ongezaltsn oyfn hartsn.
di gesheftn zayne traybn im in veg arayn, un er ken zikh ober nisht rirn funem ort.
mit *Khantsen muz er dokh reydn, aroyszogndik ir dem gantsn *emes, di veytikn zayne, un vartn oyf der gelegener tsayt dertsu, biz zi vet im shraybn, loyt s'iz opgeredt gevorn tsvishn zey.
un atsind, nokh dem vos do tut zikh azoyns tsvishn ir mit dem man, iz er nokh tsen mol mer *mekhuyev tsu reydn mit ir.
nor vos tsu reydn, un vos vet aroyskumen funem reydn?
dos veyst er aleyn nisht rekht gut dervayl.
di lage iz atsind fardreyt, farplontet nokh mer vi frier.
er filt ober, az azoy lozn di zakh tor er nisht un ken take nisht;
Hershelen, nebekh, iberlozn azoy in der mit - tut im oykh zeyer leyd. biter!
er iz in der klem, der kop shpalt zikh im trakhtndik, un plutslim - *borekh-habo, a gast!
reb *Osher iz do mit zayne proyektn.
es farshteyt zikh, az *reb *Osher hot gekhapt zayn erlekh oyskumenish un iz avek vi an opgekokhter, nebekh.
poter gevorn fun aza gast, hot *Refoel zikh vayter fartift in di gedanken, iz avekgezesn a hipshe tsayt farshmakht, nisht tsu bamerkn vi *reb *Avrom iz arayn.
- a got helf! zogt *reb *Avrom, nokh dem vi er iz akegn a por minut geshtanen bay der tir, un *Refoel hot oyf im zikh nisht umgekukt.
- ha, vos?! makht *Refoel shtark fardult, nisht umkukndik zikh.
- gornisht! a got helf zog ikh.
nemt nisht far umgut, vos ikh shter aykh.
- a-a, *reb *Avrom!
- ikh volt aykh, *oser, nisht geshtert, nor... ikh hob tsugezogt.
ikh bin do atsind mit a *bakoshe.
- ir mikh, *reb *Avrom, shtern!
o, neyn, neyn, keyn mol nisht!
zitst, ikh bet aykh, un lomir hern ayer *bakoshe.
- Reyze iz gor oys mentsh.
klogt zikh epes oyf aykh, *reb *Refoel.
epes fun a tsayt, zogt zi, az ir est nisht, trinkt nisht.
vos men zol nisht geben tsum tish, nemt men es tsu *kimat in gantsn tsurik.
zi brekht zikh, zogt zi, dem kop trakhtndik, vos zol es zayn?
zol aykh *efsher dos esn nisht gefeln?
nor zi shport nisht keyn mi.
tut, zogt zi, altsding vos meglekh, dos esn zol hobn dem zibetn *tam.
kargt nisht keyn eyer, keyn shmalts.
zukht oys ale *mine gerikhtn, vos nor do: a roslfleyshl, zogt zi, an esikfleyshl, a zrazele, a tsimesl mit a heldzl ongefilt a mol mit farfelekh, a mol mit kashe un grivn tsugedempft, farbroynt, azoy az der *malkhes meg es esn.
efsher, zogt zi, zayt ir, *khas-vesholem, epes nisht mit alemen?
far vos-zhe shvaygt ir, zogt zi, un tut epes nisht?
deroyf iz dokh do oyf der velt bay undz a *Leyb royfe.
vos tuen andere?
iz nisht a dokter, a *royfe, iz do a shprekher, azoyner un azoyner.
es falt ir op a shtik gezunt, zogt zi, onkukndik, vos far a shlekht *ponim di letste tsayt ir hot.
ot do ersht nisht lang hot zi mikh shtark gebetn: geyt, zogt zi, tsu im arayn: un dergeyt zikh bay im.
ir zayt dokh, kh'lebn, zogt zi, epes a mansbil.
vos den?
geyt men un men tut a kuk, vos iz azoyns mit im. - nu, *reb *Refoel, take, *beemes take, ha?!
vos-zhe fort iz azoy di *mayse?
- et... azoy... es makht zikh a mol mit a mentshn... mit velkhn mentshn makht zikh nisht a mol a krenkung?
- ir nemt aykh *efsher tsum hartsn di *mayse mit dem *yoseml?
avade, *avade iz dos a krenkung, mikh krenkt es oykh zeyer.
Leyzer-Yankl, *olev-hasholem, hot im ibergelozt oyf mir.
nor fun dest vegn, ha...
un az s'iz shoyn yo gekumen tsu reyd, freg ikh aykh take: vi halt es epes atsund *mikoyekh im, *mikoyekh dem *shkots?
alts nokh in dem eygenem shtand vos frier.
Hershele shteyt alts take oyf dos zaynike: loz zi, di yidene, zogn, vu iz ergets dos meydl?
un yene vider halt zikh irs: loz der sheygets azoy visn yenem iber di keshenes krikhn, vi zi veyst fun vos tsu zogn!
dervayl iz shlekht.
- iz den nishto dertsu epes a mitl, *rakha"sh, a shteyger, dos alte, gevise mitl?
vi geshikt zikh es?
- dos mitl hob ikh shoyn gepruvt ton.
nor vi es zet oys, hot emetser, a farborgener, fun der yidenes *tsad, oykh geton dos eygene mitl...
atsind iz di zakh azoy: oder beyde zoln zitsn, oder di gantse *mayse farshraybn un beyde zoln aroys fray.
- lozt zi op, kh'lebn, ot di yidene, vi heyst zi dort, tsu vos, ikh bet aykh, *natskhones?
ot lozn beyde aroys fray, un mit an ek!
- es geyt do nisht, *reb *Avrom, in *natskhones, vi nor drigen - s'iz dokh a *rakhmones oyf a *nefesh, oyf a yidisher tokhter, nebekh.
gants gevis, az di dozike Hodl hot zi, ir farshteyt, ergets farfirt.
- ven *afile azoy, freg ikh aykh, nu-nu-nu?!
vos iz do azoy *moyre, farshtey ikh nisht, az ergets avekgefirt?
oyfesn vet men dokh zi nisht, *kholile, tsvishn yidn farfaln vern vet zi nisht.
vet zikh oyszukhn, *nishkoshe!
- oy, *reb *Avrom, vi zogt men aykh epes...
s'iz nisht keyn reyne zakh!
Hodl, ir farshteyt, Hodl shteyt nisht in keyn gutn ruf...
- vos, a shteyger, meynt ir dermit, *reb *Refoel?
es muz dokh alts hobn epes a gang.
- es hot *avade a gang...
do shtekt epes azoyns, vos a shrek!
- ay-ay, got iz mit aykh!
vos ken do, farshtey ikh nisht, azoyns shtekn? - loz zayn, kh'lebn, genug gezesn.
a *rakhmones, kh'lebn oyf dem *shkots!
un ir meynt, *reb *Avrom, az der *shkots ayerer vil aroys azoy on an ek eyder es vet zikh dervayzn, vu ergets dos meydl iz ahingekumen?
ir zolt zen, vi er leygt zikh far ir avek.
dakht zikh, a shtilinker, a shemendiker oyfn blik, ober vos far a bahartstkayt, vos far a shtarkayt er hot in zikh, tsu shteyn shtol un ayzn far zayn gerekhter zakh.
er iz bay mir atsind derfar shtark gehoybn, gor leyle uleyle, ikh hob im lib bakumen tif funem hartsn.
neyn, *reb *Avrom, er iz nisht keyn tsekrokhns, keyn *shlim-mezalnik vi a *yeshive-bokher, a kloyznik.
es vet fun im zayn a mentsh...
sha! men klapt, dakht zikh, in der tir - tut zikh a khap *Refoel in der mit geshprekh, tsuherndik zikh - arayn, arayn!
es kumt arayn a yunge bild-sheyne, oysgeputste dame un blaybndik shteyn bay der shvel, varft zi a blik do oyf dem, do oyf yenem fun undzere beyde mansbiln, nisht visndik tsu vemen zikh tsu vendn.
reb *Avrom vert, oyfn yidishn shteyger, baym derzen an *ishe, epes farshemt un kert avek in der zayt dos *ponim.
Refoel shteyt oyf un geyt mit a frayndlekher mine dem gast akegn.
- ikh badarf tsu *reb *Refoeln, hob mit im vos tsu redn, ruft zikh op di dame, durkhnemendik *Refoeln mit di oygn.
- ikh bin greyt mit fargnign aykh oystsuhern. - entfert *Refoel mit a farbeyg.
- dos, vos ikh hob tsu zogn, iz nor unter fir oygn.
*Refoel hot farbetn di umbakante in a bazunder *kheyder vinkendik tsu *reb *Avromen, az er zol blaybn oyfn ort.
a hipshe tsayt iz *reb *Avrom avekgezesn eyner aleyn far zikh, un gedanken *meshunedike zenen im mit gevald gekrokhn in kop, glaykh vi nishto iber dem kop zaynem keyn *balebos - *hefker a velt!
es hot zikh dort gedreyt Hodl, zikh antplekt epes gor *khaloshes!
es dreyt zikh oykh Hershele mit der Kabtsansker *bsule zayner dort - un *reb *Avrom tut zikh a khap, a patsh gebndik mit a por finger zikh in shtern un makhndik a-ha!
glaykh vi er volt getrofn *Rash"es a bavorenish mitn *kloymer, aha!
atsind farshtey ikh, vos er meynt, vos *Refoel meynt, vos iz der taytsh "ergets farfirt"... fe, fe: - makht er, unterheybndik di yarmilke, un fokht mit ir ibern kop vi optsutraybn fun zikh flign-zlidnes.
di flign ober tuten zeyers - gedanken krikhn, piken dem *moyekh, di umbakante *yefas-toyer puts-arayn oykh in der mit.
es molt zikh oys in kop a sheyne geshtalt, a likhtike *tsure, shaynendike oygn, es tsegist zikh a libe varemkayt - dem *yetser-tov, ay, vert nisht gut!...
reb *Avrom ranglt zikh mit di gedanken, khapt zikh tsu basheftikn mit ernste zakhn: a nem ton a *peyrek-mishnayes, tsenemen a harb shtikl "Bertinoyre", zikh farnemen mit a sheyn shtikl "*Zoyher", nor umzist di mi, gedanken bafaln im vi di heyshrekn, s'iz zey mit keyn zakh nisht tsu nemen.
zets in kop *toyre, az im krikhn gor epes andere zakhn!
es molt zikh es, denkt zikh, der *ruekh veyst vos azoyns...
reb *Avrom nemt zikh gants yidishlekh ziftsn un derbay take, vi der shteyger iz, shraybn mit a finger oyfntish eyn mol "*Pitem-haktoyres", nokh a mol, "*Pitem-haktoyres", aleyn nisht tsu visn, az er shraybt un vos er shraybt.
- akh, *reb *Avrom, hot mir keyn faribl nisht!
makht *Refoel, araynkumendik epes shtark tsetrogn, un lozt zikh in aylenish tsu der kleyder-shafe ibertsuton zikh.
- ikh ze, ir aylt zikh zeyer, mir iz shoyn oykh tsayt tsu geyn, zogt *reb *Avrom, oyfheybndik zikh funem beynkll, un lozt zikh geyn tsu der tir.
- nishto keyn minut tsayt.
ikh muz bald take loyfn, kumt, kumt arayn tsu mir haynt. gedenkt-zhe, nokh haynt. *reb *Avrom!
"s'iz epes nisht glatik - denkt zikh in *reb *Avroms kop baym aroysgeyn fun *Refoeln - ver zol es zayn di *yefas-toyer?...
a *kroyve? vos-zhe iz er azoy tsetrogn?
ha, *efsher a vayb?!
ay vos, es heyst dokh - er iz an *almen?
a *kashe oyf a litvak!"...
bald ober hot *reb *Avrom *kharote, iz *broygez oyf zikh derfar, vos im ken gor aynfaln, oyf *Refoeln azoyns tsu trakhtn.
staytsh, staytsh, *Refoel, aza *kosherer, erlekher man mit a gut harts!
er shoklt far groys fardros mit dem kop, nemendik zikh bay der bord, un lozt zikh geyn geshvind.

dos drite kapitl

di mume Sheyntse, velndik, vi es hot geheysn, onton fargnign Beylen, iz zi mit ir durkhgeforn zikh far nakht oyf a shpatsir, etemen a bisl frishe luft.
aroys fun shtub zenen zey in tsveyen un gekumen tsurik iz eyne - di mume, zi aleyn.
di terkinye iz geven *poshet oys mentsh far groys *agmes-nefesh vegn Beylen, nisht tsu visn, vos azoyns iz mit ir geshen un vu iz zi hingekumen?
far *yisurim ken zi nit aynzitsn oyf eyn ort, nor aroys - arayn fun shtub in gortn, fun gortn in shtub, umetum tsukukndik zikh, nistern, *efsher vet zi epes onshtekn.
zi zitst zikh a mol azoy, a farnakht, shtark farumert, tsvishn gedikhte tsvaygn in dem gortn, hinter der shtub, un vi ir oyfn hartsn azoy iz der himl, farumert, baleygt mit shvartse fintstere volkns.
in der luft arum un arum shmekt *Tishe-bov! dos grinvarg dar, opgeblyakevet, boymer royshn, zogn *kines oyf di bleter, vos heybn on gel tsu vern, un oyf dem oysgekrokhenem shpits kop zeyern, varfndik zikh in ale zaytn, vuhin der vint trogt, umetik, farzorgt shteyen di foygl itlekher oyf zayn ritl, itlekher oyf zayn tsvaygl, kratsndik zikh mitn shnebele unter di fligelekh, oysshtelndik an eygele - a kukele ahin, a kukele aher, a treysl mit di federlekh, a genets - un puts arayn in di nestn - shlofn, nit zogndik keyn *shire, vi der shteyger zeyerer iz, *minkhe-tsayt.
oykh dem hon, dem *bal-tayvenik, fargeyt di lust, narish tsu makhn zikh haynt mit di vayber zayne.
s'iz gor nit der shtel, gor nit dos krey, vos *tomed, es kumt oys epes gefayft vi fun a *poseln *shoyfer.
er shteyt fartrakht, oysshtrekndik dos heldzl, blintslt mit di oygelekh, oysdreyendik dos *peniml a mol rekhts, a mol links, un in gantsn, mshteyns-gezogt, zet er oys lekishevate.
plutslem tut er a shar mit di fislekh, a ruk zikh in der zayt, a krats mit an aropgelozt fligl di erd, farnemt di vayber zayne un - a gute nakht!
avek mit zey in zayn ru arayn...
a shtiler troyer shvebt in der luft, a *more-shkhoyre - arum un arum!
biter un zoyer iz oyfn hartsn.
epes beynkt zikh, troymt zikh, es tsit ergets ahin - ahin...
un di *neshome veyntinveynik shtil, tsugisndik zikh on verter.
zitst zikh azoy di terkinye tsvishn di tsvaygn farumert, fartift in ire gedanken.
dervayl falt tsu di nakht.
vos vayter, vayter vert tunkeler.
di boymer zeen oys epes umgelumpert, bakumen a *meshune farendert *ponim, un der *koyekh-hamedame, ot der fokusnik, farblendzet di oygn mit oysgedakhte fokusn.
fun vaytns, inem tunklkayt, dakht zikh der terkinye oys, eydl haynt oyf a boym, hoydet zikh un vinkt ir: kum, shvester, kum zikh hoyden mit mir oyfn boym!
zi tut zikh a khap dershrokn, un eyder nokh zi rirt zikh funem ort lozn zikh ir hern trit, un bald take kumt ir tsu di oygn di mume Sheyntse, shteyendik dort in gortn mit Itsik Fakter - a *min bashefenish azelkhes, vos iz gelaytzelikt fun zayn libn nomen mit a rikn, zeyer geshmaydik zikh tsubeygn, tsubukn;
mit a kupernem shtern;
mit a por *gneyveshe oygelekh un a por hentelekh, akurat vi es past ir tsu der *parnose.
dos dozike bashefenish kniet zikh, beygt zikh, krikht, durkhshtupndik zikh durkh lekher un shpaltn, shmekt, tapt, horkht zikh tsu, vos tut zikh dort in di hoykhe fentster, khapt a vort un farshlept es vi a kats fun eyn ort tsum andern, makht shu-shu un tut a bis shtilerheyt.
ot mit dem *min bashefenish firt es di mume Sheyntse itst a geshprekh, un funem gantsn *shmues zeyern kumt der terkinye tsu di oyern nor eyn vort fun tsentn - "zitst... Hodl... vu dos meydl?... shlekht... arbet, komisyoner *Refoel... gelt...
tshuve-gelt, *tfile-gelt... *tsdoke-gelt..."
azoy redt Itsik.
di mume Sheyntse *taynet, farglotsndik di oygn tsum himl, shtupt arayn Itsikn epes in der hant un bald vern beyde farshvundn.
der terkinye iz es arayn in der noz, zi shtoyst zikh, az dos iz nit glat, do iz epes a *tsore.
vu Itsik fakter vayzt zikh, dort iz a kretsl.
un plutslem falt ir ayn a gedank, nit andersh, az der *shmues tsvishn der mume mit Itsik fakter hot a *shaykhes tsu der *mayse mit Beylen.
vos mer zi hot tsekayt di verter, vos zenen ir gekumen tsu di oyern, iz ir gevorn klerer, az der *shmues iz gegangen iber Beylen.
a ponim, s'iz do emetser, a *takef, vos shtelt zikh far ir aroys.
dervayl hot men es, *a ponim, a nem geton tsum smik Hodlen.
atsund iz shoyn farentfert gevorn, far vos men zet zi nisht do, bay der mumen, shoyn etlekhe teg.
di mume hot bay tsaytns zikh geaylt tsu bahaltn di *treyfe *skhoyre - ot vos der shpatsir irer mit Beylen batayt!
di terkinye geyt *poshet oys far *rakhmones oyf Beylen, un git zikh a vort, *noykem zikh tsu zayn far ir, nebekh, mit vos nor zi vet kenen.
zi geyt aroys funem gortn, blonket zikh arum in hoyf shreklekh oyfgebrakht.
un vi zi shteyt azoy baym toyer, derzet zi farbayforndik oyf der gas a faeton, in velkhn, vi zi derkent, iz di mume mit Beylen zikh durkhgeforn nekhtn.
di fis ire tuen zikh a loz, vi fun zikh aleyn, un zi shpringt arayn in faeton.
- vuhin? - fregt der furman.
- vuhin? - makht di terkinye, batrakhtndik zikh - ahin... vuhin nekhtn far nakht ir zayt geforn.
itst veyst ir shoyn vuhin?
- a *shayle a bisl oyb ikh veys!
der kop iz mir nokh oyfn ort, *borekh-hashem.
ikh veys, veys, vuhin ikh hob nekhtn gefirt di mumen mit nokh a parshoyndl.
efsher zayt ir es take di mume aleyn.
der shal iz ongerikt ibern kop, azoy az es zet zikh nisht aroys dos *ponim.
der faeton iz tsugeforn tsu a shtub ergets in a farlegn ort *kimat unter der shtot.
- tprrru! - shtelt op der furman di ferd, reydndik vi tsu zikh aleyn - atsund, ha, zet ir, az ikh veys.
a *khidesh a bisl!
mayn gants lebn a furman bin ikh, geloybt der oybershter, zol ikh nit visn, vu voynt Fayvl der kleyner!
a gelekhter, kh'lebn.
ikh tap on, vi a *rov, ale shvere erter do in der fintster.
di ferd mayne, *lehavdl, zenen oykh groyse *lamdonim do...
hot zi es mikh gefregt a *shayle: oyb ikh veys vu zitst Fayvl der kleyner!...
ot hot ir aykh dos hoyz Fayvl dem kleynems, oder Fayvl *yaktn, vi er heyst bay undz!
azoy hot geredt far zikh der bareydevdiker furman, araynleygndik in keshene dos furgelt un avekgeforn tsurik.
der toyer fun *Yaktns hoyz iz geven tsugeshlosn.
di terkinye hot deroyf zikh nisht shtark *metsaer geven.
ven *afile er zol zayn ofn, volt zi oykh in shtub nit arayngegangen.
es volt gekent faln oyf ir a *khshad un ir gantser plan kalye vern.
zi hot gevust, ver Fayvl der kleyner iz, az er iz eyner fun *Leyvi bokhers bande, a *mamzer, a fardorbener vi er.
atsund iz bay ir geven gants klor, az bay im in hoyz hot di mume bahaltn Beylen biz es vet ibergeyn di beyze *sho.
ir iz genug, vos zi veys vu Beyle gefint zikh, itst vet zi zikh batrakhtn, vos zi hot vayter tsu ton.
di nakht hot der terkinye zikh nisht tsugemakht keyn oyg.
zi hot alts getrakht, vos tut men, vos heybt men on?
*lesof kumt ir oyfn zinen - der komisyoner *Refoel, fun velkhn Itsik fakter hot geredt, derbay shtelt zi zikh op, trakhtndik: ot dos iz der, vos arbet azoy shtark!
oyf morgn hot zi zikh derfregt tsu *Refoeln, gekumen *beshas er hot *geshmuest mit *reb *Avromen, un im dertseylt *besod di gantse *mayse.

dos ferte kapitl

der vos meynt, az *reb *Osher der mekler iz farn shlekhtn bagegenish *broygez geven oyf *Refoeln a lange tsayt - hot, zol *moykhl zayn, a groysn *toes.
reb *Osher iz dokh nokh ale zakhn fort a yid, velkhn es makht nit azoy oys der narisher *koved, vos nemt on far lib a mol oykh a patsh, nisht tsu makhn zikh derfun aza *peyresh, *kholile.
volt *Refoel geven a "*porits", meg men zayn zikher, az *reb *Oshern volt *klal nisht ayngefaln faribl tsu hobn, *kholile, *afile ven er, der *porits heyst es, volt im gegebn in kark un aropgeshleydert fun ale trep.
er, *reb *Osher heyst es, volt zikh oyfgeshtanen, oyb nor er volt nit gebrokhn haldz un genik, mit dem oybershtns hilf, opgeshoklt di poles, gemakht mit a krimele: et!
un tsurik aroyf tsum *porits mit opshay, mit a buk, pruvn nokh a mol take krikhn tsu im mit a gesheftl, *ulay yerakhem.
un farkert.
volt *Refoel geven a yidl, take a yidl vos heyst, mit di beyner, volt *reb *Osher geredt mit im, on *makhzokes, vi a yid mit a yidn, nisht makhndik keyn tseremonyes, gut *opgesheygetst im vi er fardint, in der heyser *rege take, un avekgegangen gants ruik mit der *deye, morgn, *im-yirtse-hashem, vider arayngeyn tsu im, *ibershmuesn dem *eysek azoy un farkert.
Refoel ober iz dokh nit dos, nit yents, oder dos un nit dos, yents un nit yents.
reydn mit im oyf dem shteyger vi mit a yidn: - ikh dikh a shtup, du mikh a shtup;
ikh dikh a nem baym berdl, gebndik dir tsu farshteyn mitn grobn finger, un du mit a nem bay mayn berdl, gebndik mir tsu farshteyn mit dayn grobn finger - azoyns tsu ton iz gor nit meglekh.
emes take, er iz *meakheynu bney Yisroel, ober in der *halboshe, in der banemung zayner iz epes nisht dos... nisht yidishlekh.
mit im banemen zikh azoy zikh, gutbridershaft, *mayse-yid - *kholile-vekhas!
ele vos den-zhe, hobn far im *derekh-erets, aropshlingen zayns a baleydikung un shteyn far im vi a knekht, oder vi a yid far a *porets - iz er dokh in-grunt-genumen fort a yid, ven *afile nit in gantsn, iz er veynikstns a shtikl yid.
deriber iz gor keyn vunder nit, az aza shlekht bagegenish, vos *reb *Osher hot gehat bay *Refoeln, nisht tsu kenen aropshlingen es, nisht optsuentfern tsurik, hot im shtark tsemisht, un dos harts iz shier im nit tsepuket gevorn far *kas inveynik in zikh.
afile a mekler a *malekh volt oykh gekent, *soyne-Tsien, tsepuket vern, nisht oys'haltndik azoyns.
glaykh geton hot take *reb *Osher, vos er hot zikh geshvind aroysgerukt fun shtub mit fardros, vi bald aroys oyf der gas, hot er oysgelozt zayn *kas, zayn shver biter gemit tsu *Refoeln unter di oygn.
un iz geven zeyer gerekht.
lehavdl, a hunt *afile, vos khapt zikh aroys fun der klem, fun tsvishn der tir, oyf der gas, heybt oyf dem veydl, opshtelndik zikh, un bilt oykh fun der vaytns.
nokh zeyer sheyn fun *reb *Oshern, vos khotsh mitn moyl gants efntlekh, in aza fal iz a yid a mol nit foyl oyf der pen, arayntsushikn shtilerheyt ahin, ahin...
shvarts oyf vays, a "*shir hamayles" oykh.
koym hot *reb *Osher oysgegosn dos harts, oysgeredt zikh far laytn, iz im opgegangen der *kas un er iz opgekilt gevorn.
"et, vi ikh bin a yid! - trakht bay zikh *reb *Osher, iberbetndik zikh mit *Refoeln in hartsn - un az er hot gezogt dos un dos, *mekhabed geven mikh mit a vort, azoy un azoy...
meyle iz vos?
gornisht, kh'lebn, *hevl-havolim!
der gantser narisher *koved iz nit vert keyn groshn.
un vos ker zikh on aza *shtuseray tsum handl?...
a rekhter *soykher yogt zikh nit nokh *koved, in *takhles.
in *takhles arayn kukt er, ot vos!...
nokh dem gantsn fayern zaynem oyf mir, az ikh bin azoyner un azoyner...
loz ikh fun dest vegn nit op dem *eysek.
haynt oder morgn vet er im, mit dem oybershtns hilf, onnemen, *nishkoshe!
er meg zikh beyzern, shpringen "*boi besholem" vifil er vil...
vos iz es far a *loshn: ikh vil nit!
"er" - vil nit, un "ikh" vu bin?
ikh, heyst es, bin gornisht, mayn viln iz et-shmet?...
nokh a tog, nokh etlekhe teg veln mir zen, vemens viln iz shtarker, *nishkoshe, es heybt mikh nit on tsu arn!...
ay-ay-ay - tut zikh plutslim *reb *Osher a khap, kratsndik zikh bay der *peye mit a zifts - es heybt mikh nit on tsu arn, zog ikh.
oy, art mikh, zeyer shtark *afile - haynt iz dokh donershtik, az okh un vey mir!"
donershtik iz a shverer tog far a yidn.
donershtik bet dos vayb gelt oyf *shabes.
an oremer yid donershtik iz dos vos a beyze flig, a zlidne, *sof zumer: es krikht, zukht, nistert, shtekt arayn dos nezl in itlekher zakh, aynshtelndik zikh *poshet dos lebn.
nokh ale shvere mi *reb *Osher dem meklers, nokh zayn aroysloyfn, fartrognkayt hu-ha tog vi nakht, hot er gelebt in noyt, un ale donershtik flegt im, vi ale yidn *evyoynim, di *neshome oysgeyn far a groshn, biz im flegt gerotn bay eynem a bakantn tsu dertapn etlekhe gildn a *gmiles-khesed.
un in dem donershtik grod iz im geven erger nokh vi *tomed, vayl s'iz shoyn nit geven mer bay vemen tsu layen.
falt im ayn - *Refoel!
betn haynt a *gmiles-khesed bay *Refoeln.
un dos hot fil geholfn, er zol zikh iberbetn mit *Refoeln, *moykhl zayn im, vos er hot im *pogeye bekoved geven.
"a yid tor nit *broygez zayn" - trakht bay zikh *reb *Osher, oysshtelndik in gedank a klug *shmuesl mit *Refoeln.
onheybn zol zikh es glat azoy zikh, in der velt arayn, es vet zikh azoy kayklen, kayklen, biz es vet tsukumen tsu der *matbeye - ot dos vos meynt der *posek!...
er glet zikh dos berdl, *meshune *hanoe hobndik, glaykh vi a gefilt hekhtl ligt far im oyfn teler un der *reyekh fun *shabesdike *maykholim farnemt im in noz arayn.
un vi er shtelt a fus, greyt tsu geyn, derzet er fun der vaytns forndik *Refoeln, un kentik in *ponim, az er iz shtark fartrogn, fort gikher oparbetn a gesheft.
reb *Oshern hot es gegebn a klap in hartsn, er blaybt fargaft, oyfefenendik dos moyl un oyfshtelndik di noz.
"dos iz nbisht glat azoy zikh a for - trakht iber bay zikh *reb *Osher - oy, farshtey ikh!
ikh farshtey, *nishkoshe, vos iz oyf im azoy dos aylenish.
shver mikh optsunarn, dos loyft er opmakhn dem *eysek on mir.
oy, vi zol ikh es oys'haltn, nisht *meshuge tsu vern, az ikh ze vi mayn arbet, mayn mi geyt farlorn?
ikh leyg for dem *eysek, tu, arbet, krikh oys der hoyt, red-red, ver tsezetst redndik, un er...
er meynt, ikh bin a kind, a *melupm-kind bin ikh, meg er mit mir ton vos er vil.
neyn, bruder!
ikh hob a noz un shmek, fun der vaytns shmek ikh on".
un *reb *Oshers noz tut zikh a krim.
der tsorn iz groys.
nor haynt iz dokh ober donershtik.
di leydike keshene, di bitere noyt dermonen *reb *Oshern, az a yid a *kabtsn tor nit in *kas zayn, muz onnemen far lib a patsh oykh, vifil yene zoln im nit krivden, tsupen, raysn, muz er di veytikn trogn shtil in zikh, arunterleygn zikh unter yene sheyne layt, zey nokh bentshn - *marekh yomim zoln zey zayn, un loybnin tog arayn mit a zis freylekh *peniml *kloymersht.
un *reb *Osher halt ayn dem *kas, glaykht oys di noz.
nemt oyf zikh aroyf a zise likhtike *tsure un lozt zikh in a por *sho arum geyn tsu *Refoeln, heybn bay im a *gmiles-khesed *lekoved *shabes.
nor - vey iz im un dem fintstern *mazl zaynem - nishto *Refoel in der heym!
er foylt zikh nit geyn nokh a por mol, un alts take - nishto *Refoel!
eyn got der lebediker veyst, vi shtark ongezaltsn *reb *Oshern iz geven oyfn hartsn.
iz der tog im fargangen in *tsores, derfar hot er in ovnt zikh a bisl untergehetsket.
s'iz geven "*layehudim" - a *simkhe, a freyd oyf yidns kep!
*rosh-khoydesh op tsum *moyled hot zikh geendert di "pogode", punkt farkert vi der *luekh shraybt.
dort shteyt: sheyne, loytere teg, mit a molgor iz kelt un regns vi osyentsayt.
yidn krikhn, nebekh, bizn haldz vayt in di Glupsker blotes mit di shikh un zokn, un yidishe tekhter mit di zaydene kleyder un gildene brasletn.
meyle oyf kleyder, vos vern farshmirt, farshlumpert, iz der veytik nokh nit azoy groys, vorem deroyf zenen zey dokh lang, umgelumpert, *kedey take aroyfnemen oyf zikh di blote;
vey geton hot yidn dos harts - oyf der *levone, nishto di *levone!
yidn *khaleshn khotsh oyf eyn minut onkukn ir likhtik *ponim, staytsh, s'iz shoyn avek der ershter kvartl, zi iz shoyn oyf der tsayt, untergevaksn vi men badarf, *roe livrokhe, take nem un zay zi *mekadesh *kedas Yisroel, gants yidishlekh - un zi bahalt zikh, epes gor take vi zi shemt zikh...
plutslim heybn on donershtik far nakht kreyen di hener.
es tut a bloz a vintl, es tsegeyen zikh di volkns, un a sheyne, klore *levone, vi an oysgetsvogene, oysgeputste *kale, tretaroys hoferdik, bagleyt fun der groyser *mishpokhe shtern, fayne *mekhutonim, ayngetunkte in gold, in brilyantn, un gants Glupsk mit ire kalizhes bakumen a shaynendik *ponim.
es finklt, es loykht umetum!
yidelekh loyfn onzogn di *bsure, untertraybndik eyner dem andern: gikher, Faytl!
aher, *Zorekh, *Groynem, sender, Fishl!
Berl der shuster heybt zikh geshvind oyf funem kletsl, Shmerl der shnayder leygt avek di arbet, farshtekndik in lats di nodl, loyfn aroys un shteln zikh kukn der *levone in ir likhtiker *ture.
dos gantse gezeml tseshoklt zikh, shrayendik oyf alerley *mine *koyles.
es lozn zikh hern *bay-kelkhlekh dininke fun kleyne yinglekh, greblekhere fun *bokherim, grobe, heyzerike, farlegerte, basove oyf der gembe fun alte, batogte, grayz-groye, fonfevate, langnezike un breytbaykhike *balebatim.
di *levone geyt zikh ir veg un yidn shpringen, hetsken zikh ir akegn lebedik, freylekh.
oykh undzer *reb *Osher hetsket zikh oyf di shpits-finger tsvishn dem gezeml.
derzeendik dort nebn zikh *reb *Avromen, tut er zikh tsu im a buk epes *meshune, zogndik mit a *nign dray mol:
- *sholem aleykhem!
- *sholem aleykhem, *aleykhem sholem! - entfert op *reb *Avrom, *mafsik zayendik in mitn vu er halt.
un in a minut arum baytn zikh di *yotsres.
reb *Avrom kert oys dos *ponim, zogndik mit a buk dray mol "*sholem aleykhem" *reb *Oshern, un *reb *Osher entfert im op "*aleykhem sholem" *beshas unterhetsken zikh baym "*keshem sheani royked" akegn der *levone.
un vi zey hetsken zikh do beyde, bukn zikh un zogn *sholem aleykhem eyner tsum andern, fort geshvind farbay zey a faeton mit dray parshoynen inveynik.
reb *Osher derkent bald dort *Refoeln un vert fartsaplt mit di beyner.
es endert zikh im dos *kol, glaykh vi a beyn volt zikh im geshtelt in haldz, fun grob vert es din, un er lozt oys dos davnen mit a veynendikn pishtsh.
di *neshome zayne veynt in im, far groys veytik un fardros, vos *Refoel nart im, makht shtilerheyt op gesheftn on im.
er shtshiret oys eyn oyg oyf *reb *Avromen, kukt im on sharf, trakhtndik bay zikh: men badarf dikh gut oystapn.
ikh vel dikh, feter, nemen oyfn tsimbl.
fun dir vel ikh mikh dergeyn altsding!
yidn endikn dos davnen un shpayen oys, fanandergeyendik zikh itlekher tsu zikh aheym.
reb *Avrom shpayet oykh oys un vil geyn zayn veg, nor *reb *Osher nemt im on bay der pole un zogt:
- vos aylt ir zikh azoy, *reb *Avrom?
vart a bisl, zayt-zhe *moykhl, veln mir geyn tsuzamen.
ir geyt dokh aheym.
- s'tut mir zeyer leyd, vos hayntiks mol hobn mir tsu geyn nisht oyf eyn veg - makht *reb *Avrom - ikh gey tsu *Refoeln, gey ikh itst.
- okh, zeyer gut! - zogt *reb *Osher, a smore gebndik mit der noz far groys *hanoe - oyb azoy, vel ikh aykh bagleytn, un geyendik vel ikh dervayl *shmuesn mit aykh vegn epes an *inyen.
- *makhe-teyse, az ir vilt zikh *matriekh zayn, okh!
- *mo nomer umo nedaber, vos zol ikh zogn, vos zol ikh reydn? - heybt on *reb *Osher geyendik zayn *shmues ful mit *shmad-shtik, undzer bagegenen zikh do haynt, *reb *Avrom, iz *min-hashomayim, take nor fun got.
bagegenen az amentshn vi ir bald nokh *kidesh-levone iz a guter *simen, s'vet, *im-yirtse-hashem, zayn a *mazldiker *khoydesh, *omen.
halevay, *reboyne-shel-oylem!
ikh zog *tomed, umetum, in mark, in di kontorn, zog ikh:
nor bay eynem iz nokh do der *emes, *yoysher, gerekhtikayt un dos pintele yidishkayt.
un bay vemen? - bay *reb *Avromen!
oy, *reb *Avrom, *reb *Avrom, iz es haynt a tsayt, *reb *Avrom!
vos veyst ir, vos veyst ir...
ir veyst aykh ayer *bes-medresh, ir zitst zikh *al hatoyre veal haavoyde, lernt, davnt.
az-voyl iz aykh!
oy, ven ir zolt visn undzere *sokhrim, di kremer, di mark-mentshn undzere - zol mikh got nisht shtrofn far di reyd - altsding megn zey, nishto keyn vor vort bay zey, yo iz nit yo, neyn iz nit neyn, a *shvue nit keyn *shvue.
"*vayomer" iz der taytsh gebuln, "*vayedaber" - manifarge, *hentshke-loshn, azoy alts hintn-arum, hintn-arum.
itlekher meynt nor zikh, zayn *toyve, di gantse velt iz bashafn gevorn nor far im, far im eynem.
in flug, onkukndik zey, zenen zey, dakht zikh, mentshn, *fayne-beryes, firer gor...
vos helft dos reydn - *hakl hevl, s'iz gornisht mit gornisht!
meynt ir dokh, *avade kent ir dokh meynen, az er... *Refoel ayerer, *lemoshl... - shtamlt *reb *Osher nit endikndik zayne verter, shtelt oys di oygn oyf *reb *Avromen shvaygndik, tsu zen, oyb er farshteyt zikh oyfn vink un oyb der vink iz im *lerotsn, un men meg aroyszogn zikh far im shoyn take greblekh.
- vos er? vos, a shteyger, *Refoel mayner, *lemoshl - fregt *reb *Avrom oyfgebrakht - ha, *efsher iz *Refoel keyn orntlekher man nisht?!
- ay-ay, *reb *Avrom!
hot ir dokh, ikh bet iber ayer *koved, hot ir mikh dokh nisht farshtanen.
aderabe, farkert!
der *pshat fun mayne verter iz azoy: kent ir dokh meynen, az *Refoel, *reb *Refoel ayerer, iz oykh *lemoshl vi yene layt?
khas-vesholem!
hot keyn *toes nisht!
zog ikh aykh, er iz a *tsadik tomim!...
bay "*khakronim" iz nokh do oykh *yoysher.
a vort iz bay zey a vort.
ikh hob im lib, *beemes lib.
fun zaynt vegn bin ikh greyt khotsh in fayer, in vaser.
ir megt es im take ibergebn.
nishkoshe, dos vet nisht heysn keyn *rekhiles...
yo, ober - shtelt zikh op in mitn *shmues *reb *Osher mit a zifts, vi s'iz im shver aroystsuzogn - ober s'iz aveytik tsu zogn, er...
reb *Refoel ayerer iz a bisl nisht *yoytse akegn mir...
- mit vos, a shteyger?
shtamlt nit, *reb *Osher, redt reyne *diburim.
- ta, az ir fodert azoy, muz ikh aykh zogn, *reb *Avrom - makht *reb *Osher mit a kneytshele, vi er tut es nisht gern - vemen zol ikh zogn, ven nit aykh, *reb *Avrom?...
ikh bet aykh, vos, a shteyger, volt *maylosoy gezogt, ven *maylosoy, ir heyst es, volt forgeleygt eynem gute *asokim, reyale, geotn, gearbet, ongeredt zikh vi a poyk un *lesof volt yener shtilerheyt opgemakht di *asokim sha-kitsh?
ir farshteyt dokh atsund akegn vemen ikh red...
- ir hot a *toes, *reb *Osher!
Refoel iz nit der mentsh tsu ton azoyns. neyn, neyn!
- un az yo, oyb azoy vi ikh zog, vos vet zayn?
- vel ikh gebn *knas, vifil ir aleyn vet heysn.
- oyb azoy, zol *maylosoy zikh *matriekh zayn tsu dergeyn, vuhin iz er es haynt azoy fartrogn, gor in eyn otem arumgeforn dem gantsn tog.
nor, sha! zol es blaybn tsvishn undz.
farzikhert ir mikh deroyf, *reb *Avrom, mit ayer vort, *behen shelkhem, mit ayer *hen?
- *behen sheli! - nu, ot zenen mir shoyn gekumen, *reb *Osher. a gute nakht!
- vos deynkt ir, *reb *Avrom, *efsher zol ikh oykh arayngeyn, az ikh bin shoyn do, ha?
- az ir vilt, *makhe-teyse, ver lozt aykh nit? kumt!
*reb *Osher geyt in angstn hinter *reb *Avromen un iz im *mekhabed mit efenen di tir.
- farshlosn! - zogt *reb *Avrom - *Refoel iz nishto in der heym.
- o-va! - krekhtst *reb *Osher un shilt in hartsn dem fintstern *mazl zaynem - vos tut men atsund?
- gornisht! - entfert *reb *Avrom vi a *tam - atsind geyt men aheym shlofn, oysruen zikh nokh aza tog arbet.
ikh badarf nokh arayn in an ort, vel ikh mir durkhgeyn durkh dem hoyf oyf der anderer gas.
a gute nakht!
- vart, zayt *moykhl, vart a bisl, *reb *Avrom. e-e-e! - makht *reb *Osher vi mit a halbn moyl, kratsndik zikh bay der *peye - o-va, shlekht...
erev-shabes... farshtet ir?...
ikh ken nit, oy-oy, kumen aheym... *efsher gefint zikh, *efsher bay aykh epes gelt? bim-bim-bim!
- mayn gants farmegn nor a kleynikayt.
vilt ir, ken ikh es aykh layen - zogt *reb *Avrom, araynleygndik di hant tsu zikh in keshene.
di *levone hot tsugezen funem himl di dozike troyerdike stsene, iz geven an *eydes, vi yidn, mshteyns-gezogt, zenen zikh *mefarnes;
vi *reb *Osher, der hoyptmekler, vos zi shtendik fartrogn in gesheftn, hot mit a bitern zifts arayngeleygt in keshene dem *gmiles-khesed, vos er hot genumen bay *reb *Avromen oyf *shabes.
un nokh azoy fil arbet, nokh azoy fil onloyfn zikh vi a hunt a gantsn tog, iz er mit etlekhe groshn, nit zayne, gekumen mid, tsebrokhn aheym, tsum vayb un kinder...
di *levone hot gezen dem dozikn yidn, zayn kopdreyenish, zayn noyt, dos bitere elnt zayns, un iz zikh gegangen umetik fartrakht:
un der hunt dort, oy-vey, der hunt dort bilt!...

dos finfte kapitl

aroysgeyendik in gas, oyf yener zayt hoyf, hot *reb *Avrom derzen, vi *Refoel shteyt un redt dort mit dem eygenem vaybl, vos iz tsu im gekumen haynt bay tog.
ir shaynendik *ponim baym opglants fun der *levone nemt zikh oys in der tunklkayt fun der nakht, vi a vays gemolt bild oyf a shvartsn grunt, un bakumt dadurkh nokh mer *kheyn.
er kukt zi on - un di bild sheyne "*Shulamis", vos in "*Shir-hashirim", tret far im in gedank aroys mit di ale *psukim, ale loybverter vegn ir dort, vos hayntiks mol iz es im nit glat azoy, a *moshl akegn di *kneses-Yisroel, nor take *poshet a sheyn vaybl.
reb *Avrom tut zikh on a noyt, lozt arop di oygn, dervayterndik zikh, glaykh vi nisht bamerkt.
nor *Refoel ober hot im yo bamerkt, geyt er tsu, git im dem shlisl un zogt:
- nat. geyt arayn, zayt *moykhl, tsu mir.
ikh vel bald onkumen.
di *levone kukt durkhn fentster in shtub arayn, un a breyter pas fun gildene fliterlekh tsit zikh fun ir tsu *reb *Avromen, glaykh vi er efnt di tir.
di gildene fliterlekh kletern tantsndik aroyf im oyf der brust, oyfn haldz, fun dort oyf der bord, oyfn kop.
un *mine gedanken, *meshunedike, shtupn zikh mit gvald arayn tsu im in harts, farfirndik vi *miese *kundeysim.
der *yetser-tov, nebekh, ranglt zikh mit di dozike *kundeysim, traybt zey, ober es helft nit - di "*Shulamis" geyt nit aroys im funem hartsn!
- vos iz epes in der fintster, *reb *Avrom? - zogt *Refoel baym araynkumen - far vos hot ir nisht ongetsundn keyn likht?
- s'iz mir gut on likht oykh, azoy bay der shayn fun der *levone.
- ikh zits oykh a mol azoy bay der shayn fun der *levone mit groys fargenign zogt *Refoel zetsndik zikh nebn *reb *Avromen - in dem dozikn pas likht, dakht zikh mir, ze ikh a heln leyter fun dr'erd bizn himl, un di gedanken mayne kletern oyf im vi di *malokhim aroyf un arop.
dos harts filt, vi es lozt zikh im hern fun der vaytns a gris ergets fun a geburtsort het a mol, a mol nokh gor fartsaytns.
es troymt zikh im epes nit daytlekh-klore zakhn, epes vi fargesene. alte a velt mit yorn.
epes beynkt es, glust es, nisht tsu visn vos un nokh vos?...
ir filt dokh *reb *Avrom, di tifkayt fun dem *inyen, vos ummeglekh aroystsuzogn im mit reyne verter.
ikh zog *tomed, az ir zayt a poet un di *khsides ayere iz geglikhn poezye.
emese reyne *khsides derheybt dem mentshns gayst, varemt im, git im unter fayer, *hislayves heyst es, vi guter alter vayn, un fartrogt di *neshome het-het in di hoykhe *oylomes arayn, in yene heylike veltn, vu s'iz do treyst, ru un eybiker fridn...
dos altsding iz take zeyer gut, fun dest vegn a likht ontsindn badarf men fort.
- to, oyb ir vilt! - makht *reb *Avrom, a khap tuendik zikh, vi er volt oyfgeshtanen funem shlof.
- atsind zenen mir do, oyf der velt - zogt *Refoel, ontsindndik a likht - s'iz do nayes, *reb *Avrom!
der *yosem iz bafrayet.
- ver?... der "*shkots"?!
- der *shkots! oykh dos meydl hot zikh gefunen.
- gefunen!... vu iz zi geven?
- in aza ort, vu *tsadikim shteyen dort nisht.
es hot gekost genug mi tsu bafrayen zi fun yidishe hent.
a *nes vos dos fraylin hot zikh untergekhapt.
zi hot geratevet.
- zi! ot di, vos iz haynt gekumen tsu aykh?
dos harts ober hot mir gezogt, az ir kumen iz nit umzist.
ikh bin zikh *moyde az fun der tsayt, vos ikh hob zi gezen, iz zi mir nit aroys funem zin.
zi hot geton a groyse *mitsve, "יהי חלקי עמה" oyf mir gezogt gevorn a *kheylek *oylem-habe, vos zi hot dermit fardint!
- oyb ir vilt, *r' *Avrom, zayn a *shutef, hobn mit ir a *kheylek in *oylem-habe, muzt ir dokh khotsh visn ir bitern *kheylek *oylem-haze, vi biter ir iz do.
un *Refoel nemt zikh dertseyln *reb *Avromen di *mayse mit Beylen un mit der terkinye, durkh velkher Beyle hot zikh oyfgezukht bay Fayvl dem kleynem in hoyz, vu di mume Sheyntse hot zi bahaltn, oyslozndik di troyerdike geshikhte, shtark oyfgebrakht mit azoyne shtekhedike verter:
- ot hot ir aykh ayere yidelekh!
sheyne *mayses, epes gor take vi in *sdom!
*reb *Avrom zitst tsekokht vi an opgebriter, fokhendik mit der yarmulke ibern kop un zeyer *meshune onkukndik *Refoeln.
- vos iz, *reb *Avrom, aykh gefelt nisht, *a ponim, vos ikh zog.
vi in *sdom?
- *avade, *avade!
zogt beser, vi in *goles.
s'iz a groyser *khilek.
in *sdom zenen di mentshn, vi in *posek shteyt, *beteve geven shlekhte un zindike.
in *goles ober makht men fun gute mentshn shlekhte, fun frume - zindike.
noyt, zogn undzere heylike *khakhomim, tsvingt dem mentshn tsu handlen i akegn zayn farshtand i akegn got.
noyt, iz do dem *oylems a vertl, noyt brekht ayzn.
- *meyle vi di *mayse iz, azoy tsi azoy, di zind blaybt a zind.
dos yidishe folk tseykhnt zikh dervayl *mies oys.
- ot dos iz take di *tsore, vi bald oyf dem oyf yenem a *khet, iz shoyn *kol-Yisroel!...
dos folk *Yisroel vos - ha hot geton?
- ot dos take iz der *khet zayns, vos es hot nisht geton, trakht nisht tsu ton un nemt nisht keyn mitl akegn di *miese zakhn, vos tuen zikh bay im.
- i-i, kh'lebn! - zogt *reb *Avrom, krimendik zikh - vilt ir, heyst es, az *rabonim, *dayonim *ukhdoyme azoyne *koshere, laytishe mentshn, zoln geyn tsu a *Leyve bokher.
a Faybl dem kleynem in di hayzlekh, shtrofn, zikh *mies-makhn dort mit a mume Sheyntse, a Hodl di meklerin, mit nokh *khatsufes, drabkes azoyne, vos a *kharpe gor tsu breyngen zey oyfn moyl?
nor *koved shoyn *afile in der zayt, men vet zogn *muser, vet es den helfn?
- vi a toytn bankes, *muser zogn iz vi farreydn di tseyn, vi opshprekhn *kadokhes, aza haft hot es - zogt *Refoel tsehitsndik zikh un shteyt oyf funem ort - oy, di *muser-zoger, di *muser-zoger!
oy ken ikh zey, undzere *muser-zoger.
kenen nit tsuzen yenems zind vi a hor un zeen nit bay zikh vi a balkn a dike.
genug, ibergenug *muser-zoger bay undz.
nit zey badarfn mir hobn, nit in ofene mayler geneytikn mir zikh.
di dozike *skhoyre, un *kimat nor di dozike, iz bay undz do zeyer fil, *borekh-hashem.
mentshn tuers broykhn mir tsu hobn, mentshn arbeter, farshtendike, praktishe, vos badarfn ton, di zind nit tsutsulozn, vos badarfn onnemen mitl, zikh shteln akegn di hendler mit lebediker *skhoyre, vos farfirn yidishe tekhter.
dos zenen di *sherotsim, vos vimlen in dem shmuts, in di ongemakhte, fun fremde un fun eygene, farshimlte blotes.
dos zenen di verem in undzere vundn, in undzer tsefaln layb, tserisene glider un foyle beyner!
fun yene farrufene erter shrayen aroys tsu aykh, yidn, umgliklekhe *nefashes - yidishe tekhter, ayere shvester, gefangene, in der nets arayngenart!
nefashes farfirte, *korbones, nebekh, vos zate lozn zikh breyngen fun hungerike, gebalevete - fun oreme, noytbaderftike!
tut, tut epes far ayere arayngefalene, umgliklekhe shvester yidn!
- gring tsu zogn!
vos ken a folk a dershlogns, a derniderikt, nebekh ton?
אין חבוש, keyn gepenteter, מוציא עצמו, ken zikh aleyn nit bafrayen מבית־אסורים, fun der *tfise, zogn undzere *khakhomim.
- keyn *klal fun dest vegn iz es nit, keyn *din oykh nisht.
in lebn gesheen fil mol zakhn, vos punkt farkert.
di noyt git ayn dem mentshn *seykhl un kraft tsu ton azoyns, vi fun ir *poter tsu vern.
vifil, a shteyger, gepentete bindn zikh oyf un vern fray.
ver es zitst farleygt di hent un vart oyf hilf, der iz nisht vert geholfn tsu vern.
yoysher, *rakhmones - dos zenen funken, vos flien funem hartn kremen, az men shlogt im, shlogt mit dem shtol. - kumt.
reb *Avrom, kumt tsu di kinder!
- vu zenen zey, di kinder!? - fregt *reb *Avrom, gikh oyfheybndik zikh funem ort.
- ikh hob zey arayngefirt tsu Reyzen.
zoln zey esn un zikh oysruen dervayl a bisl.
durkh der ofener tir shtrekt emetser arayn di hant mit a briv.
Refoel nemt, efnt dem briv un di farb kumt im in *ponim arayn - dos iz a briv fun *Khantsen, in velkhn zi git im tsu visn, az di mame iz haynt avekgeforn tsum Tuneyadevker, zol lebn, vegn makhn a *sholem, a gut-lebn tsvishn *Bentsyen mitn vayb, mit ir, heyst es, un der tate iz geforn zi biz helft veg tsu bagleytn.
lokheyn, iz itst do a gute gelegnhayt tsu reydn vegn zeyere zakhn, zi vart oyf im, shraybt zi, haynt in ovnt.
*Refoel geyt tsuzamen mit *reb *Avromen biz der tir fun Reyzes hoyz, dort sheydt er zikh mit im un geyt zayn veg.
farvist, farzorgt iz Beyle gezesn baym tish, vi eyne, vos iz geven *mesukn krank un iz ersht arop funem bet.
shtil, opgeshvakht iz zi gezesn in a *min *meshune kleydl mit nakete orems un a fintster troyerdik *ponim, azoy vi es volt dertseylt di veytikn ire, di *yisurim, vos zi iz oysgeshtanen;
dertseylt nit mit shtekhverter, mit fardros, nor mit a *bakoshe, a betn zikh *rakhmim.
zi hot nit opgezogt Reyzen tsu farzukhn a bisl yoykh, vi a krank kind tut tsulib der muter un nemt ayn a lefele funem retsept, vos zi git im.
un Hershele, ershteyt akegn ir, kukt mit libshaft, nisht rekht gut nokh tsu farshteyn dem *tam funem shreklekhn veytik, vos iz ir geshtanen oysgedrikt oyfn *ponim, oyf di blase lipn.
un vos eygntlekh iz azoyns gelegn in di trern, velkhe hobn ir getrift fun di oygn in dem lefl gekekhts, bay itlekhs mol tsutrogndik es tsum moyl.
dos harts hot im getsoygn tsu ir, getsoygn shtark mit ale *koykhes, es hot zikh im gevolt haldzn zi, lyuben zi, oysgisn zikh in trern mit ir in eynem, un ven men volt im gezogt: tu zi a kus un shtarb!
volt er es geton gern *besimkhe rabe.
dokh iz er ober geshtanen fun der vaytns, nit tsu rirn zikh funem ort, far groys *bushe.
di *bushe iz azoy shtark bay yidishe kinder, az zi makht zey far groyse *akshonim, der toyt meg zikh zayn nisht aroystsuvayzn efntlekh di libe...
er iz geshtanen un zikh geshemt, gekhapt nor fun der vaytns *bigneyve oyf ir a kuk.
reb *Avrom mit Reyzen zenen geshtanen bazunder in a vinkl, zi - klapndik zikh alts in hartsn un vishndik di noz, mit a for iberdem arbl, un er - raybndik zikh di oygn, farlofene mit trern.
beyde shoklen mitn kop, a mol oyf Beyle, a mol oyf Hershelen...
reb *Avrom glet di bord, raybt dem shtern - un dos harts veynt in im, shrayet: oy-vey, *reboyne-shel-oylem, kuk un ze undzere *bizyoynes, di *bizyoynes fun dayn folk *Yisroel!

--> dos zibete bukh